კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  სად და როდის იგეგმება Airbnb შთაბეჭდილებების აღდგენა?

  Based on the guidance of governments and public health experts, in-person Airbnb Experiences are paused in many countries.

  We believe that taking this action in the short-term is necessary to do our part to slow the spread of COVID-19, and in the long-term preserve experiences as a trusted way to connect with others throughout the world.

  Guest refund and coupon

  All reservations that were canceled because of the Airbnb Experiences pause were automatically refunded in full. Guests also received a $25 coupon to join a future experience. Read more about guest cancellations here.

  Timelines for reopening

  On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of COVID-19 to be a global pandemic. To protect the health and safety of our community, in-person experiences were paused worldwide on March 18, 2020.

  Taking a country by country approach, we started reopening experiences in May 2020.

  Planning for future experiences

  In countries where in-person experiences remain paused, guests can book any available experience on a host’s calendar after October 8, 2020. We are continuing to monitor the situation globally, and will update the community if the situation changes.

  Regions where experiences are available

  The following countries are reopened for experiences and are currently hosting guests: Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Bulgaria, Cambodia, Canada, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Monaco. Mongolia, Montenegro, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, and Vietnam.

  In the United States, the following states have reopened for experiences and are currently hosting guests: Colorado, Illinois, Massachusetts, Maryland, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, and Washington DC.

  Airbnb Experiences cancellation policies

  The Airbnb Experiences cancellation policy applies to all reservations. For reservations made on or before March 14, 2020, cancellations related to COVID-19 are addressed under our extenuating circumstances policy. Review our COVID-19 extenuating circumstances article to learn about coverage of COVID-19 related circumstances.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?