კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რა მითითებები უნდა გაითვალისწინონ Airbnb შთაბეჭდილებების მონაწილეებმა რეგიონებში, სადაც შეზღუდვები მოიხსნა?

  As regions reopen after COVID-19 quarantine, it’s important to keep health and safety in mind. We’ve created the following guidelines based on guidance from the World Health Organization and the US Centers for Disease Control. In addition to these best practices, it’s important to monitor and follow all local public health recommendations when you book and before you attend any experiences. 

  While we hope these guidelines are helpful, you should also continue to monitor and follow all local and national recommendations and restrictions. Airbnb has instituted certain measures to help address health and safety concerns but these measures cannot eliminate all risk. If you are deemed to be in a higher risk category by the relevant experts, (ex: elderly people, or people with pre-existing medical conditions such as asthma, diabetes, or heart disease), we recommend taking into consideration any extra precautions you may need to take when you are making the decision to participate in an experience.

  Stay home if you’re feeling ill

  To protect one another’s health and safety, cancel your reservation and stay home if you’re feeling sick. If you have, or think you have, symptoms, wait at least 72 hours after symptoms disappear before participating in an experience. If you’ve been in contact with someone who is infected, wait at least 14 days before participating in an experience.

  Wear a mask 

  All Airbnb Experiences hosts and guests must wear protective face coverings as recommended by regulatory agencies or authorities such as the US CDC or the European CDC.

  Follow social-distancing guidelines

  During the entire experience, guests and hosts must maintain distance from each other as recommended by the relevant regulatory authorities (ex: 6 feet in the USA). Throughout the experience, avoid direct contact and remember to keep a safe physical distance between yourself and other people. When meeting your host and other guests, don’t shake hands or hug—instead, try a no-contact greeting. 

  Remember, if you’d rather do the experience with only your group, you can consider a private booking. If you feel uncomfortable gathering in groups, you can consider taking an online experience.

  Keep your hands clean

  Be sure to wash your hands before, during, and after your experience and bring hand sanitizer if you have it available.

  • Wash your hands properly with soap and water for at least 20 seconds. Wash them before handling food, eating food, after interaction with a domestic animal or working animal, after going to the bathroom, or after blowing your nose, coughing, or sneezing.
  • If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Cover your hands and rub them together until they feel dry.
  • If you’re eating together, avoid family-style dining and buffets (opt for individual, plated services instead).

  Guidelines for hosts 

  We’re also providing extensive guidelines for hosts. Read the Health and Safety Guidelines for more information on how hosts may need to adapt their experience to accommodate updated safety measures. If you choose not to comply with the guidelines, your host may prevent you from participating in the experience. You will not be eligible for a refund if Airbnb determines you did not comply with the safety guidelines.

  What to do if you test positive for COVID-19

  If you recently tested positive for COVID-19 or have started to feel any COVID-19 symptoms after attending an experience, contact Community Support and let us know when you tested positive and when the symptoms began.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?