კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  კონტენტის დებულება და კორონავირუსი

  In an effort to avoid misinformation on health and travel advisories related to COVID-19, we are providing the following guidance under Airbnb’s Content Policy to help protect our community and provide peace of mind.

  By posting content on Airbnb, you agree to abide by Airbnb’s Content Policy and this guidance.

  Listing titles

  Airbnb hosts may not reference COVID-19, coronavirus, or quarantine in listing titles.

  Listing pages

  Airbnb hosts may not post content that:

  • Encourages guests to ignore applicable health or travel advisories
  • Encourages guests to have gatherings that violate health restrictions
  • Promises that hosts or listings are not impacted by or exposed to COVID-19
  • Includes any health information specific to COVID-19, or links to resources not included in Airbnb’s Coronavirus updates in the Resource Center
  • Offers activities related to the COVID-19 pandemic
  • Incentivizes bookings through COVID-19-related discounts, stocks of limited resources, or the highlighting of quarantine-friendly listing attributes

  Airbnb will investigate reports of listings that violate this policy. We reserve the right to remove any content, in whole or part, that violates Airbnb’s Content Policy, Terms of Service, Community Standards, or Review Policy, or for any other reason, at our sole discretion.

  Additionally, listings that fail to comply with these guidelines may be removed from Airbnb under Airbnb’s Terms of Service

  For more information on appropriate resources for prevention measures, disclosures, and travel or health advisories, please visit our Coronavirus updates in the Resource Center.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?