კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  რატომ გაუქმდა ჩემ მიერ დაჯავშნილი Airbnb შთაბეჭდილებები?

  2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19-ის ეპიდაფეთქება პანდემიად გამოაცხადა. სოციალური დისტანცირების შესახებ სახელმწიფო უწყებებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების მითითებების საფუძველზე, 2020 წლის 18 მარტიდან ყველა Airbnb შთაბეჭდილება შეჩერდა და მინიმუმ 2020 წლის 28 ივნისამდე არ აღდგება მრავალ ქვეყანაში. ეს ზომა ჩვენი გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად მივიღეთ.

  აღნიშნული მოკლევადიანი შეზღუდვა აუცილებელია, რომ ახლა ვირუსის გავრცელება შევანელოთ, მომავალში კი კვლავ შევთავაზოთ სტუმრებს ჩვეული სანდოობით გამორჩეული Airbnb შთაბეჭდილებები.

  რა ელის ჯავშნებს

  2020 წლის 18 მარტიდან 28 ივნისამდე პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებების ჯავშნები ავტომატურად გაუქმდა. თანხა სრულად დაგიბრუნდათ (Airbnb-ს მომსახურების ყველა გადასახადის ჩათვლით). ამასთანავე, 25$-იან ვაუჩერსაც მიიღებთ მომავალი Airbnb შთაბეჭდილების დასაჯავშნად.

  28 ივნისის შემდეგ დაგეგმილი შთაბეჭდილებების დაჯავშნა

  სურვილისამებრ, შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ნებისმიერი შთაბეჭდილება, რომელიც დაგეგმილია 28 ივნისის შემდეგ. Airbnb აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

  Airbnb შთაბეჭდილებების გაუქმების წესები

  Airbnb შთაბეჭდილებების განახლების შემდეგ მათი გაუქმების წესები ყველა გაუქმებულ ჯავშანზე გავრცელდება. COVID-19-ის გამო გაუქმების შემთხვევაში მოქმედებს საპატიო მიზეზების დებულება. დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებულ საპატიო მიზეზებს.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?