კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  კონტინენტური ჩინეთი: COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები

  განახლებულია 2020 წლის 25 ივნისს

  სტატიაში განმარტებულია, COVID-19-ის გამო გაუქმების რა პირობებს ითვალისწინებს საპატიო მიზეზების დებულება ჯავშნების მქონე სტუმრებისთვის, რომლებიც კონტინენტური ჩინეთიდან არიან და მასპინძლებისთვის, რომლებიც კონტინენტურ ჩინეთში საცხოვრებლებსა თუ Airbnb შთაბეჭდილებებს სთავაზობენ. თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს. თუ კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებში არ მოგზაურობთ, გაეცანით COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულების საერთაშორისო ვერსიას. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად საჭირო იქნება საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

  გათვალისწინებული ჯავშნები

  დებულება ვრცელდება ჯავშნების მქონე სტუმრებზე კონტინენტური ჩინეთიდან და მასპინძლებზე, რომლებიც კონტინენტურ ჩინეთში საცხოვრებლებსა თუ Airbnb შთაბეჭდილებებს სთავაზობენ. დებულების თანახმად, ჯავშნის გაუქმება შესაძლებელია, თუ:

  • გამგზავრებას ან დანიშნულების ადგილამდე მისვლას ვერ ახერხებთ სახელმწიფო სამოგზაურო რეკომენდაციისა თუ შეზღუდვის გამო და
  • ჯავშანი გაფორმდა აღნიშნული რეკომენდაციისა თუ შეზღუდვის გამოცხადებამდე და
  • არ გაუქმებულა შესვლის თარიღამდე 30 დღეზე მეტი ხნით ადრე

  ეს წესები არ ვრცელდება ჯავშნებზე, რომლებიც გაუქმდა:

  • შესაბამისი ოფიციალური განცხადებების გამოქვეყნებამდე or
  • სტუმარსა და მასპინძელს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე

  მაგალითად, განვიხილოთ COVID-19-ის კლასტერი პეკინში 2020 წლის ივნისში. პეკინის მუნიციპალიტეტის სახალხო მთავრობამ და დაავადებათა კონტროლის დეპარტამენტმა 2020 წლის 13 ივნისს გამოაცხადა, რომ პეკინის ზოგიერთ რაიონში, რისკი საშუალო ან მაღალ დონემდე გაიზარდა. ამ შემთხვევაში დებულება არ შეეხება 2020 წლის 13 ივნისამდე გაუქმებულ ან აღნიშნული თარიღის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებს.

  საჭირო დოკუმენტაცია

  თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ჯავშანი აკმაყოფილებს დებულების პირობებს, დაგვიკავშირდით გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს მიზეზს, რის გამოც ვერ ახერხებთ მოგზაურობას/მასპინძლობას. დოკუმენტაციას გადავხედავთ და დაგიკავშირდებით. COVID-19-ის გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, შესაძლოა, ჩვეულებრივზე დიდი დრო დაგვჭირდეს.

  დოკუმენტაცია დაზარალებულთათვის

  Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების სტუმრებისა და მასპინძლებისთვის:

  • თუ თქვენი საცხოვრებელი ადგილი COVID-19-ის გავრცელების საშუალო/მაღალი რისკის რეგიონშია (როგორც ეს განსაზღვრულია ოფიციალურად), ან თუ Health Kit-ში რეგიონს მინიჭებული აქვს წითელი/ყვითელი ფერი, უნდა წარმოადგინოთ Health Kit-ის სკრინშოტი, ოფიციალური განცხადება რეგიონის რისკის დონის შეფასებასთან დაკავშირებით (ბინადრობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად) და/ან მდებარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, როგორიცაა რუკის აპის სკრინშოტი
  • COVID-19-ით დაინფიცირების, მასზე ეჭვის მიტანის ან კარანტინში მოხვედრის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოთ შესაბამისი ოფიციალური სამედიცინო ცნობა/დოკუმენტი

  სამოგზაურო შეზღუდვების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

  თუ რეგიონში, სადაც შეთავაზებულია Airbnb საცხოვრებელი/შთაბეჭდილება, COVID-19-ის გამო სამოგზაურო შეზღუდვები ვრცელდება, მასპინძელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი მდებარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. მათ შორისაა:

  • ადგილობრივი უწყებების ბრძანება კარანტინთან დაკავშირებით
  • ოფიციალური სამოგზაურო შეზღუდვები ან COVID-19-თან დაკავშირებით ადგილობრივი უწყებების მიერ დაწესებული სხვა მოთხოვნები
  • განცხადება ან გაფრთხილება ამა თუ იმ შენობის/სივრცის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით

  COVID-19-თან დაკავშირებული სხვა საპატიო მიზეზების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

  • საჰაერო/სახმელეთო სატრანსპორტო კომპანიის მიერ COVID-19-ის ან შესაბამისი წესების გამო გაუქმებული რეისების დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • დამსაქმებლისგან მიღებული სამკერდე ნიშანი ან სხვა დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს COVID-19-თან დაკავშირებულ თქვენს მოვალეობებს სამედიცინო თუ სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური კონტროლის კუთხით

  მოქმედების პრინციპი

  ჯავშნის გაუქმების წესებისა და ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ მოგზაურობების გვერდზე შესაბამისი მოგზაურობის არჩევით. თუ თქვენს ჯავშანზე დებულება არ ვრცელდება, მასპინძლის მიერ განსაზღვრული გაუქმების წესები ჩვეულებრივ იმოქმედებს.

  მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების საკითხების შესათანხმებლად დაუკავშირდით უშუალოდ მასპინძელს ან სტუმარს.

  დამატებითი ინფორმაცია

  რესურსების ცენტრში ჩვენი გაერთიანების წევრებს მოვუმზადეთ სასარგებლო სტატიები. COVID-19-თან დაკავშირებით მიღებული ზომების, განახლებული წესებისა და მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა რესურსის შესახებ.

  საპატიო მიზეზების დებულებაში შეგიძლიათ გაეცნოთ COVID-19-ისგან განსხვავებულ შემთხვევებსაც.

  ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, მიუკერძოებლად და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყრონ გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

  წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს.უახლესი ინფორმაციის მისაღებად თვალი ადევნეთ ამ გვერდს.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია