კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  დაჯავშნა და მოგზაურობა

  კორონავირუსის (COVID-19) გამო საცხოვრებლის ჯავშნის გაუქმების რა ვარიანტები მაქვს?

  დაიწყეთ გაუქმების პროცედურა, რომ შეიტყოთ, რა ვარიანტები გაქვთ და ვრცელდება თუ არა თქვენს ჯავშანზე საპატიო მიზეზების დებულება. შესაძლოა, ჯავშნის გაუქმება და თანხის სრულად დაბრუნება მასპინძელთან მიმოწერის გარეშეც მოახერხოთ.

  სტუმრებისთვის

  თუ თქვენს ჯავშანზე საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება, გაარკვიეთ, გაუქმების რა წესები აქვს მას. მოქნილი წესების შემთხვევაში ჯავშნის შეცვლას ან გაუქმებას შეზღუდვების გარეშე შეძლებთ.

  გაუქმების თხოვნა მასპინძლისთვის

  გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებლობა გექნებათ, უშუალოდ მასპინძელს სთხოვოთ გაუქმება და თანხის სრულად დაბრუნება. აღნიშნული ვარიანტის ხელმისაწვდომობის შესახებ გაუქმების პროცედურის დაწყებისას შეგატყობინებთ.

  1. გადადით „მოგზაურობების“ სექციაზე და იპოვეთ მოგზაურობა, რომლის გაუქმებაც გსურთ
  2. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ მოგზაურობის დეტალები
  3. მოკლე მიმოხილვიდან დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ დეტალურად
  4. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შეცვლა ან გაუქმება
  5. ჯავშნის გაუქმების სექციაში დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შემდეგი
  6. გაუქმების მიზეზად აირჩიეთ „COVID-19 (კორონავირუსი)“
  7. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნების თხოვნა

  მასპინძელს პასუხის გასაცემად 48 საათი ექნება, ხოლო თუ ჯავშნის მოქმედება 1 კვირის განმავლობაში იწყება — 24 საათი. გაუქმებაზე თანხმობის შემთხვევაში თანხას (მომსახურების გადასახადის ჩათვლით) დაგიბრუნებთ გადახდის თავდაპირველად გამოყენებული მეთოდის მეშვეობით. ვრცლად თანხის დაბრუნების წესის შესახებ.

  თუ მასპინძელი არ იქნება თანახმა, გაუქმებას მაინც შეძლებთ, რა შემთხვევაშიც დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად.

  სხვა ვარიანტები

  თუ ჯავშანზე საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება და არც მასპინძელი იქნება გაუქმებაზე თანახმა, მისწერეთ მას პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით და შედარებით მეტი თანხის დაბრუნებაზე შეთანხმება სცადეთ.

  მასპინძლებისთვის

  თუ სტუმარი ჯავშნის გაუქმებას მოითხოვს, თანხის სრულად დაბრუნებასთან დაკავშირებით ელწერილს მიიღებთ. თუ დაბინავებამდე 7 დღეზე ნაკლები დრო იქნება დარჩენილი, მოთხოვნაზე გამოხმაურებისთვის 24 საათი გექნებათ, სხვა შემთხვევაში — 48 საათი. მოთხოვნაზე გამოსახმაურებლად:

  1. ელწერილში დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ სტუმრის მოთხოვნაზე გამოხმაურება, რის შემდეგაც Airbnb-ზე გადახვალთ
  2. დაწკაპუნებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნება ან თანხის დაბრუნების უარყოფა

  თანხის სრულად დაბრუნებაზე თანხმობა სუპერმასპინძლის სტატუსზე არ იმოქმედებს.

  სხვა ვარიანტები

  სურვილისამებრ, COVID-19-ის გამო იმ ჯავშნების გაუქმებაც შეგიძლიათ, რომელებზეც საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება, თუმცა, შესაძლოა, შესაბამისი ჯარიმები დაგეკისროთ.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  იპოვეთ სხვადასხვა კატეგორიის კონტენტი დახმარების ცენტრის სხვა სექციებში.