კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  კორონავირუსის (COVID-19) გამო საცხოვრებლის ჯავშნის გაუქმების რა ვარიანტები მაქვს?

  ხელახლა დაჯავშნისა და გაუქმების ვარიანტების შესახებ ჯავშნის გაუქმების პროცესში შეიტყობთ. ამის შემდეგ შეძლებთ აირჩიოთ ვარიანტები იმის მიხედვით, ვრცელდება თუ არა თქვენს ჯავშანზე საპატიო მიზეზების დებულება. შეგიძლიათ მოითხოვოთ გაუქმება უშუალოდ მასპინძლისთვის შეტყობინების მიწერის გარეშე და სრულად დაიბრუნოთ თანხა, თუ თქვენს ჯავშანზე ვრცელდება საპატიო მიზეზების დებულება.

  სტუმრებისთვის

  თუ თქვენი ჯავშანი არ აკმაყოფილებს საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს, გაარკვიეთ, აქვს თუ არა მას გაუქმების მოქნილი ვარიანტები. თუ ასეა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ შეცვლის ან გაუქმების სტანდარტული ვარიანტებით.

  მასპინძლისგან გაუქმების მოთხოვნა

  თუ თქვენს ჯავშანზე ვრცელდება საპატიო მიზეზების დებულება, შესაძლებლობა გექნებათ, უშუალოდ მასპინძელს მოსთხოვოთ გაუქმება და სრულად დაიბრუნოთ თანხა. აღნიშნული შესაძლებლობის შესახებ ჯავშნის გაუქმების პროცესის დაწყებისას შეიტყობთ.

  1. გადადით მოგზაურობებზე და იპოვეთ მოგზაურობა, რომლის გაუქმებაც გსურთ
  2. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ მოგზაურობის დეტალები
  3. ზოგადი მიმოხილვიდან დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ დეტალურად
  4. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შეცვლა ან გაუქმება
  5. სექციაში ჯავშნის გაუქმება დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ შემდეგი
  6. გაუქმების მიზეზად აირჩიეთ COVID-19 (კორონავირუსი)
  7. დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნა

  მასპინძელს საპასუხოდ მაქსიმუმ 48 საათი ექნება, ხოლო თუ დაბინავება ერთი კვირის განმავლობაში გიწევთ — 24 საათი. გაუქმებაზე თანხმობის მიღების შემთხვევაში თანხას (მომსახურების გადასახადის ჩათვლით) დაგიბრუნებთ გადახდის თავდაპირველად გამოყენებული მეთოდის მეშვეობით. ვრცლად თანხის დაბრუნების წესების შესახებ.

  თუ მასპინძელი თანახმა არ იქნება, სურვილისამებრ, გაუქმება და თანხის დაბრუნება შეგიძლიათ მასპინძლის მიერ განსაზღვრული გაუქმების სტანდარტული წესების შესაბამისად.

  სხვა ვარიანტები

  თუ ჯავშანი არ აკმაყოფილებს საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს და არც მასპინძელია გაუქმებაზე თანახმა, ყოველთვის შეგიძლიათ მასთან მიმოწერით გაარკვიოთ, აქვს თუ არა პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით მეტი თანხის დაბრუნების სურვილი.

  მასპინძლებისთვის

  თუ სტუმარი გაუქმებას ითხოვს, თქვენ მიიღებთ ელწერილს თანხის სრულად დაბრუნებაზე თანხმობასთან დაკავშირებით. თუ დაბინავებამდე 7 დღეზე ნაკლები დრო რჩება, მოთხოვნას 24 საათის განმავლობაში უნდა გამოეხმაუროთ. სხვა შემთხვევაში საპასუხოდ 48 საათი გექნებათ. მოთხოვნაზე გამოსახმაურებლად:

  1. ელწერილში დაწკაპუნებით ან შეხებით აირჩიეთ სტუმრის მოთხოვნაზე გამოხმაურება, რის შემდეგაც გადახვალთ Airbnb-ზე
  2. დაწკაპუნებით აირჩიეთ თანხის სრულად დაბრუნება ან თანხის დაბრუნების უარყოფა

  თანხის სრულად დაბრუნებაზე თანხმობა სუპერმასპინძლის სტატუსზე არ იმოქმედებს.

  სხვა ვარიანტები

  თუ COVID-19-ის გამო გსურთ, გააუქმოთ ჯავშანი, რომელიც საპატიო მიზეზების დებულების პირობებს არ აკმაყოფილებს, სთხოვეთ სტუმარს მისი გაუქმება. სტუმრის მხრიდან გაუქმების შემთხვევაში მასპინძელი არ ჯარიმდება.

  თუ სტუმარი არ არის გაუქმებაზე თანახმა, სურვილისამებრ, თავად შეგიძლიათ ჯავშნის გაუქმება, თუმცა დაგეკისრებათ შესაბამისი ჯარიმები.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია