კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვის წესები

  Alert: As of August 20, 2020, Airbnb announced a global ban on all parties and events at Airbnb listings, including a cap on occupancy at 16. This party ban applies to all future bookings on Airbnb, and it will remain in effect indefinitely, until further notice.

  Our Community Standards prohibit members of the Airbnb Community from creating a nuisance that disturbs the surrounding neighborhood. Hosts and guests can live up to this standard by making sure they clearly align on expectations for events at listings. While we believe most guests are respectful, we’ve created our Parties and Events policy to provide clear guidance on what we expect from everyone. The policy prohibits:

  • Gatherings of more than 16 people (effective for reservations made on or after August 20, 2020)
  • Any party or event that is not authorized by the host
  • All open-invite parties and events (ex: parties without a fixed guest list)
  • Parties in apartment buildings or other multi-family housing

  Guests who violate this policy are subject to suspension or removal from Airbnb’s platform. We may also remove listings if we determine a host has authorized a party that violates this policy. In addition, if we receive reports that a listing is disrupting the surrounding community, we may request the host update their rules or suspend the listing.

  We’re working to proactively stop unauthorized parties before they even start by strengthening our risk-detection technologies.

  Unauthorized parties

  Any party that violates House Rules and/or happens without the knowledge or consent of the host is prohibited. Guests who throw unauthorized parties are subject to suspension or removal.

  Open-invite parties or events

  Open-invite parties and events are prohibited in Airbnb listings. This includes any party or event where the listing host has limited knowledge of the attendees, or that does not have a specific guest list, such as gatherings advertised on social media. Guests who hold such events will have their account removed, and hosts who violate this rule and allow guests to throw open-invite parties will be subject to account consequences.

  Reporting a disruption

  When a property that’s listed on Airbnb is causing a disturbance—whether that’s excessive noise, a disruptive party, a gathering of more than 16 people, or unsafe behavior—members of the local community can report it at Neighborhood Support, which provides a link to local emergency services. They’ll also have access to the Neighborhood Support team phone number, where they can report a party that’s still in progress. Once an issue is reported, Airbnb will send a confirmation email explaining what happens next.

  Rules that apply to different property types

  Parties in multi-family complexes

  Listings that are in complexes such as apartment buildings and condos are prohibited from hosting large parties or events, such as weddings, baby showers, team bonding activities, or something similar, even with the host’s permission. We trust hosts in multi-family complexes to set rules for small get-togethers that are appropriate for their communities and consistent with local health authority restrictions on gatherings.

  Parties at single-family homes

  Until further notice, gatherings of more than 16 people at single-family homes are not allowed, regardless of host authorization.

  We trust hosts in single-family homes to set rules for small gatherings (fewer than 16 people) that are appropriate for their communities and consistent with local health authority restrictions on gatherings.

  Parties in specialty or traditional hospitality settings

  We are currently reviewing our rules for specialty and traditional hospitality venues (ex: boutique hotels) to determine if hosts of these listings may set their own rules for events and allow appropriate events at their own discretion. In cases where we receive complaints about these listings and events, or where the type of events are inappropriate, we will follow up with the venues as necessary.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?