კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რას წარმოადგენს და როგორ მუშაობს Airbnb

  გაერთიანება, რომელიც დაფუძნებულია საცხოვრებლების გაზიარებაზე

  Airbnb-ს ისტორია დაიწყო 2008 წელს, როდესაც ორმა დიზაინერმა თავიანთ საცხოვრებელში უმასპინძლა სამ მოგზაურს, რომლებიც დასარჩენ ადგილს ეძებდნენ. ახლა, მილიონობით მასპინძელი და მოგზაური ირჩევს Airbnb-ს უფასო ანგარიშის შექმნას საკუთარი საცხოვრებლის გამოსაქვეყნებლად და უნიკალური ადგილების დასაჯავშნად მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ამავდროულად, Airbnb შთაბეჭდილების მასპინძლები თავიანთ გატაცებებსა და ინტერესებს უზიარებენ როგორც მოგზაურებს, ისე ადგილობრივებს.

  სანდო სერვისები

  Airbnb-ს ხელშეწყობით მასპინძლობა უფრო მარტივი, სასიამოვნო და უსაფრთხოა. ჩვენ ვამოწმებთ პირად პროფილებსა და განცხადებებს, გვაქვს შეტყობინებების ჭკვიანი მიმოცვლის სისტემა, რომ მასპინძლებმა და სტუმრებმა ერთმანეთთან კომუნიკაცია თავდაჯერებით შეძლონ. ამას გარდა, ვასრულებთ გადახდებს და ვრიცხავთ ანაზღაურებებს სანდო პლატფორმის მეშვეობით.

  თქვენი უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. შეიტყვეთ მეტი ჩვენს ნდობისა და უსაფრთხოების ცენტრში.

  სადღეღამისო მხარდაჭერა

  ჩვენს დახმარების ცენტრში იპოვით პასუხებს Airbnb-ს შესახებ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე. ვრცლადდასარჩენი ადგილის პოვნის, თქვენი ჯავშნის საფასურის გადახდის ან დასარჩენი ადგილის მასპინძლობაზე, ან შთაბეჭდილების მასპინძლობაზე.

  ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდი დღედაღამ მზადაა 11 სხვადასხვა ენაზე გაგიწიოთ დახმარება შემდეგ საკითხებში: ხელახლა დაჯავშნა, თანხის დაბრუნება, კომპენსაცია, ჩვენი 1 000 000 $-იანი გარანტია მასპინძლებისთვის, სადაზღვევო პროგრამა სახლებისთვის და შთაბეჭდილებებისთვის.დაგვიკავშირდით ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?