კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  მოწვეული მასპინძლის დაჯილდოების წესები და პირობები

  For a limited time, qualifying Referred Hosts (defined below) are eligible to receive an Award Payment (defined below) when they activate a listing and complete a qualifying booking, as described below. The offer of an Award Payment described here is related to the Airbnb Host Referral Program (“Program”) and the Program Terms and Conditions available here (the “Program Terms”).

  How do I earn an Award Payment?

  You can earn an award payment (“Award Payment”) when you qualify as a Referred Host. To qualify as a “Referred Host” you must (i) receive a referral link or email from a Referring Host (as defined in the Program Terms), (ii) complete your first booking within 150 days of clicking on the call-to-action button on the linked referral page or receiving the referral email, (iii) be a new, first-time Homes host, (iv) activate a new Homes listing on Airbnb, and (v) complete a booking with a value (excluding cleaning fees, taxes, and special offers) of at least $100 USD (or the equivalent in your local currency). Once you have qualified as a Referred Host, and satisfied the other requirements provided below, your Award Payment will be made using the payout information you have provided for your Airbnb account. You must have cookies enabled to participate in this Program. The cookie will expire 150 days following when you click on the call-to-action button on the linked referral page or receive the referral email.

  How much is the Award Payment?

  The referral link or email you receive from the Referring Host will specify the amount of the Award Payment. The Award Payment can only be earned for your first booking.

  Terms and Conditions

  To qualify for the Award Payment you must complete a bona fide booking made in good faith (e.g. not with family, relatives, friends or cohabitants), you must have an active Airbnb account in good standing, and you must qualify as a Referred Host by satisfying the conditions described above.

  The Award Payment will be made in your specified currency within 30 days of satisfying the requirements set out in this article.

  Determinations of eligibility will be made in Airbnb's sole discretion. Airbnb reserves the right to any remedy, including denial of the payment or cancellation of your account or reservations, if fraud, tampering, violations of Airbnb's Terms of Service or technical errors are suspected or occur. Airbnb may terminate this offer of an Award Payment at any time without liability.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?