კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  ევროკავშირის დირექტივა ტურისტული პაკეტებისა და მასთან დაკავშირებული სამოგზაურო მომსახურებების შესახებ

  Standard Information Form according to Directive (EU) 2015/2302 on Package Travel and Linked Travel Arrangements

  If, after selecting and paying for one travel service, you book additional travel services for your trip or holiday via the Airbnb platform, you will NOT benefit from rights applying to packages under Directive (EU) 2015/2302.

  Therefore, Airbnb will not be responsible for the proper performance of the individual travel services. In case of problems please contact the relevant service provider.

  More about Directive (EU) 2015/2302 as transposed into the national law.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?