კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  Airbnb-ს საფუძვლები

  ვარ Airbnb მომხმარებელი. როგორ ვისარგებლო ჩემი, როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის, უფლებებით?

  This page provides some general information on how to contact Airbnb in order to exercise your data subject rights under applicable law. If you have any questions about privacy or data protection at Airbnb, you can send us an email.

  Table of contents

  Account deactivation

  How to deactivate your account

  When you deactivate your account, any current reservations you have as a host or a guest will be deemed automatically canceled by you, and the relevant cancellation policy will apply. If, in the future, you want to reopen a deactivated account, you’ll need to contact us.

  You can deactivate your account yourself through Manage your data.

  If you want to deactivate a listing instead of deactivating your account, learn how.

  You can reactivate your account by contacting us.

  Account deletion

  Deleting your account is a permanent deletion of your personal data and closure of your Airbnb account. It can’t be reversed.

  Once your request is processed, your personal information will be permanently deleted (except for certain information that we are legally required or permitted to retain, as outlined in our Privacy Policy). This means that we'll no longer be able to provide our services to you and if you decide to use Airbnb again in the future, you'll need to set up a new account.

  How to delete your account

  You can delete your account and its data through Manage your data.

  Data access

  You can see much of the main information within your account in the dashboard of your Airbnb account.

  Obtaining a copy of some or all of the personal data Airbnb holds about you

  For a complete copy of your data, you can request a file from Manage your data.

  Data portability

  Right to portability

  If you exercise this right, you can request to receive certain personal data which you have provided to Airbnb in a structured, commonly used, and machine-readable format.

  Exercising your right to portability

  For a complete copy of your data, you can download a file from Manage your data.

  Opt out from marketing communications

  Exercising your right to opt out from receiving marketing emails, notifications, messages, or calls

  You can change your marketing preferences at any time by either clicking the "unsubscribe" link at the bottom of any marketing email, or by logging in to your account and following these steps:

  1. Go to Account on airbnb.com
  2. Click Notifications and find the Promotions and Tips section
  3. Deselect the box next to the marketing communications you'd like to stop receiving
  4. Scroll to the bottom of the page and click Save

  If you are still receiving emails from Airbnb after opting out

  We will continue to use the contact details you provided in order to send you notifications related to a service you have requested (ex: booking confirmation emails, transactional emails). If you do not want to receive any notifications from Airbnb (including service messages), you’ll need to de-activate or delete your Airbnb account.

  Opting out of Airbnb usage of personal data for direct marketing purposes, including sharing your data with third parties for marketing purposes

  If permitted under the laws of the jurisdiction where you reside, you can opt out of such direct marketing activities as outlined in our Privacy Policy by sending us an email. For opting out of marketing communications, see above.

  See our Cookie Policy for information on how to manage your cookies.

  Object to processing

  How to object to Airbnb’s processing of some of your personal data for certain specific purposes

  If allowed under the laws of the jurisdiction where you reside, you may request that Airbnb not process your personal information for certain specific purposes (including profiling) where such processing is based on legitimate interest. If you object to such processing, Airbnb will no longer process your personal information for these purposes unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for such processing, or such processing is required for the establishment, exercise, or defence of legal claims.

  You may exercise your rights to object to processing by sending us an email.

  Other methods to request data subject rights

  You can also submit your request via postal mail to the address provided in the Contact Us section of our Privacy Policy to the attention of Legal Privacy. Providing us with the following information will help with processing your request:

  • Subject: “Privacy Data Subject Right Request”
  • Your specific Airbnb ID (the number at the end of the link for your profile)
  • Country of residence
  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  იპოვეთ სხვადასხვა კატეგორიის კონტენტი დახმარების ცენტრის სხვა სექციებში.