კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  რა წესები მოქმედებს Airbnb-ში პოტენციურად სახიფათო ცხოველებთან დაკავშირებით?

  Our Standards & Expectations require that hosts not keep dangerous animals in a listing without properly securing the animal in a safe and secure accommodation. If a potentially dangerous animal is present in a listing, hosts are required to indicate its presence in their House Rules.

  Guests are also required to send a message to their host letting them know that they’re traveling with a dangerous animal.

  If an animal causes an injury, we may suspend the owner’s account or remove them from Airbnb.

  What’s considered a potentially dangerous animal

  A potentially dangerous animal is one that’s capable of causing serious harm to humans or other animals present in the listing. Both wild and domesticated species can be considered dangerous.

  In wild animals (species not typically adapted to living in a human environment), characteristics that may represent a danger to humans and other pets include size, strength, and toxicity/venomousness. In any individual animal, traits that can become a danger to humans and other animals include aggressive behavior, a propensity for attacking, predatory behavior, and risk of transmitting disease. An otherwise docile animal can be considered dangerous if an injury is reported.

  Guests should message their host to let them know they’re traveling with a dangerous animal.

  Hosts should disclose the presence of a potentially dangerous animal in their listing. To update your listing with this and other safety information:

  1. Go to Your listings airbnb.com and select a listing
  2. Click Manage listing
  3. Click Booking settings at the top of the page
  4. Next to House rules, click Edit
  5. Select your expectations and rules for guests, then click Save

  Acceptable safe and secure accommodation

  Safe and secure accommodation for a potentially dangerous animal is an enclosure suited to the needs of the animal that eliminates the risk of harm. The enclosure must prevent any escape and/or contact between the secured animal and people or other animals.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?