კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  WeWork-ის ერთდღიანი აბონემენტის პირობები

  To qualify for the offer (“Offer”) of a complimentary day of access to WeWork Hot Desk workspace (the “Day Pass”): (a) you must have an active Airbnb account; (b) you must have linked your work email address to your Airbnb account; (c) you must book accommodations on Airbnb and indicate the stay is for business purposes; (d) your Airbnb accommodations must be near a WeWork location that is included in the Offer and has availability; (e) you must confirm your Day Pass reservation on WeWork; (f) you may only use the Day Pass during your Airbnb stay (between your check-in and check-out dates); (g) you must book your Airbnb and reserve your WeWork by no later than March 31, 2018; and (h) you must check in to your Airbnb accommodations no later than June 30, 2018. Airbnb and WeWork may extend or terminate the Offer period at any time.

  Your use of the Day Pass and any WeWork space or services is governed by WeWork’s Terms of Service, Privacy Policy, and other applicable terms and policies. Any modification to your Day Pass reservation must be done on WeWork. If you cancel your Airbnb booking, your Day Pass reservation will also be automatically cancelled. If you modify the dates of your Airbnb booking, your Day Pass reservation will be cancelled if it no longer occurs during your Airbnb stay. Airbnb is not responsible for WeWork’s spaces or services or any other aspect of its business. Airbnb reserves the right to any remedy, including denial of the Offer or cancellation of your account or reservations, if fraud, tampering, violations of Airbnb's Terms of Service or technical errors are suspected or occur. The Offer is subject to change, and may be suspended, terminated or extended at any time. The Offer is void where prohibited by law.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?