კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  როგორ შევატყობინო სამოგზაურო ვიდეოს შესახებ, რომელიც არღვევს Airbnb-ს კონტენტის ან საავტორო უფლებების დებულებებს?

  If you think a video violates our Content Policy, send an email to airbnbtravelstories@airbnb.com.

  Include a link to the video and explain why you’re reporting it. To help us investigate, choose from one of these options:

  • I did not grant permission to be featured in the video
  • I did not grant permission for my listing to be featured in the video
  • The video includes offensive or vulgar content

  If you’re reporting the video for another reason, please provide an explanation in your email.

  If you think a video violates our Copyright Policy, follow the notice instructions listed in the Policy.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?