კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  რა არის Airbnb-ს მომსახურების გადასახადი?

  To help Airbnb run smoothly and to cover the costs of the products and services we provide, like 24/7 customer support, we charge a service fee when a booking is confirmed.

  Fees for booking a place to stay

  We have two different service fee structures for booking a place to stay: a shared host and guest fee and a host-only fee.

  1. Shared host and guest fee

  The shared host and guest fee is the standard fee structure for individual home hosts.

  Host service fee

  This fee is 3% for most hosts, but may be higher for Airbnb Plus hosts, hosts in Italy, or for listings that have a Super Strict cancellation policy. The fee for hosts operating listings located in Mainland China is 10%. This fee is calculated from the booking subtotal (the nightly rate plus cleaning fee and additional guest fee, if applicable, but excluding Airbnb fees and taxes) and is automatically deducted from the host payout.

  To review the service fee charged for a particular booking:

  1. Go to Transaction history on airbnb.com
  2. Next to the reservation that you want to review, select the reservation code
  3. Under Payout, you'll find the Airbnb Service Fee

  Guest service fee

  This fee is typically under 14.2% of the booking subtotal (the nightly rate plus cleaning fee and additional guest fee, if applicable, but excluding Airbnb fees and taxes). The fee varies based on a variety of booking factors and is displayed to guests during checkout before they book a reservation. Guests booking a listing located in Mainland China do not need to pay a guest service fee.

  If Airbnb is required to collect VAT, the service fee and VAT amounts will be combined on the checkout page, which could make the service fee appear to be higher.

  2. Host-only fee

  The host-only fee structure was created so that hotels and other hospitality businesses have more control over the final price paid by guests. The host-only fee ranges from 14% to 20% (plus 2% for listings that have a Super Strict cancellation policy) and is the required fee structure for hotels and some other categories of hospitality business. The fee for hosts operating listings located in Mainland China is 10%. Software-connected property managers can choose between a host-only fee or shared host and guest fee by going to the Service fee tab in Payments & Payouts.

  Fees for Airbnb Experiences

  Host service fees

  We charge hosts who offer experiences a 20% service fee. This is calculated based on the price of the experience and is automatically deducted from the host’s payout. Hosts who participate in nonprofit partnerships for experiences have this fee waived.

  Guest service fees

  We currently do not charge a guest service fee for experiences.

  VAT charges on service fees

  Depending on the laws of the jurisdiction involved, VAT may be charged on top of the host and guest service fee. The service fee will include these VAT charges when applicable.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?