კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ დავჯავშნო შთაბეჭდილება?

  შთაბეჭდილების დასაჯავშნად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Airbnb ვებსაიტი ან მობილური აპი. ვებსაიტის ან აპის გახსნისას მოძებნეთ სექცია შთაბეჭდილებები. ამის შემდეგ აირჩიეთ კონკრეტული ქალაქი და თარიღები ან დაათვალიერეთ ყველა შთაბეჭდილება.

  არ არის აუცილებელი Airbnb-ზე საცხოვრებელი გქონდეთ დაჯავშნილი, რომ შთაბეჭდილების დაჯავშნა შეძლოთ.

  თავისუფალი თარიღები როგორც სახლისთვის, ისე შთაბეჭდილებისთვის ინდივიდუალურად ყენდება — მასპინძლის მიერ.

  დაჯავშნამდე

  გადახედეთ სტუმრების მიმართ მოთხოვნებს და მასპინძლის მიერ განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებს. ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივი ზღვარი ან უნარების დონე.

  დამატებითი შთაბეჭდილებების დაჯავშნა

  მოგზაურობისას შეგიძლიათ დაჯავშნოთ იმდენი შთაბეჭდილება, რამდენიც გსურთ. აუცილებლად შეამოწმეთ განრიგები, რომ ისეთი შთაბეჭდილება არ დაჯავშნოთ, რომლის დროებიც ერთმანეთს ემთხვევა.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?