კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რა წესები აქვს Airbnb-ს განცხადებაში იარაღის მითითების შესახებ?

  ჩვენი სტანდარტები და მოლოდინები მოითხოვოს, რომ ყველა იარაღი, რომელიც სახლშია, იყოს უსაფრთხოების წესების დაცვით სათანადოდ შენახული. თუ იარაღი გამოსაჩენ ან სტუმრებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას დევს, მასპინძლები ვალდებულნი არიან, ამის შესახებ სახლის წესებში მიუთითონ. დაჯავშნამდე სტუმრებს, ასევე, ევალებათ შენახული იარაღის შესახებ შეტყობინება და მათ შესანახად ნებართვის აღება, რისთვისაც უნდა გამოიყენონ მიმოწერის ფუნქცია.

  თუ იარაღის უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია წინასწარ არ იქნება მიწოდებული და რომელიმე მხარე ჯავშნის გაუქმებას ამჯობინებს, Airbnb საშუალებას მოგცემთ, ჯავშანი ჯარიმის გარეშე გააუქმოთ.

  შენიშვნა: ყველა იარაღი, რომელიც სახლშია, უნდა იყოს უსაფრთხოდ შენახული მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა განცხადებაში აღნიშნული ამის შესახებ. ადამიანებს, რომლებიც ამ მითითებებს არ გაითვალისწინებენ, შესაძლოა, შეუჩერდეთ ვებსაიტზე წვდომა ან წაიშალონ ვებსაიტიდან.

  რა ითვლება იარაღად

  ნებისმიერი მექანიზმი, რომელიც გასასროლად შეიძლება იქნას გამოყენებული, იარაღად ითვლება. სხვა კატეგორიებთან ერთად ეს შეიძლებას იყოს: სტანდარტული ცეცხლსასროლი იარაღი, საჰაერო იარაღი, თავდაცვის ან შემაკავებელი მოწყობილობები, როგორიცაა ელექტროშოკი ან წიწაკის სპრეი, ნებისმიერი სახის საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღის იმიტაცია.

  უსაფრთხო საცავის ნებადართული ტიპები

  ნებადართული საცავებია ჩაკეტილი ყუთები, კარადები და ხილვადი ჩამკეტი მოწყობილობები. უსაფრთხო საცავი მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლების წვდომას უნდა უზრუნველყოფდეს.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?