კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  რესურსები მასპინძლებისთვის და ხშირად დასმული შეკითხვები ანტიდისკრიმინაციულ საკითხებზე

  როგორ მოვიქცე, თუ მომავალი სტუმრის მიღება ჩემთვის არახელსაყრელია? ითვლება თუ არა ეს დისკრიმინაციად?

  ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა ხელსაწყოს ურთიერთობისთვის და ნდობის გასაღრმავებლად — ისინი შექმნილია თქვენი სიმშვიდისთვის. სტუმრისგან დაჯავშნის მოთხოვნის მიღების შემდეგ მნიშვნელოვანია, დაიცვათ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და მოერიდოთ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას.

  ვალდებული ვარ თუ არა, მივიღო განსხვავებული სქესის სტუმრები?

  თუ საცხოვრებელ სივრცეებს (მაგალითად, სააბაზანოს, სამზარეულოს ან საერთო სივრცეებს) სტუმრებთან ერთად იყენებთ, შეგიძლიათ თქვენივე სქესის სტუმრებით შემოიფარგლოთ. იმ შემთხვევაში კი, თუ საცხოვრებელი სივრცეები საზიარო არ არის, სტუმარს სქესის გამო დაბინავებაზე უარი არ უნდა უთხრათ.

  კონკრეტული ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებთან უსიამოვნება მომივიდა. შემიძლია თუ არა, აღარ მივიღო სტუმრები ამ ქვეყნიდან?

  მასპინძლებს არ აქვთ უფლება, უარი თქვან სტუმრების მიღებაზე ეროვნების ან ეთნიკური წარმომავლობის საფუძველზე, ან სხვაგვარად მოახდინონ ამა თუ იმ ქვეყნიდან ჩამოსული მომხმარებლების დისკრიმინირება. წინა სტუმართან მომხდარი უსიამოვნების მიუხედავად უნდა გახსოვდეთ, რომ ყველა ადამიანი განსხვავებულია. არ იქნება სამართლიანი, თუ წინასწარ განსჯით ახალ სტუმარს წინა სტუმრის საქციელიდან გამომდინარე. სანაცვლოდ გირჩევთ, აწარმოოთ მიმოწერა ყველა მომავალ სტუმართან, რომ აუხსნათ სახლის წესები და რას მოელით მათგან.

  ჩემს საცხოვრებელთან მისვლა რთულია. თავიდანვე განვაცხადე, რომ ის არ არის შესაფერისი ასაკოვანი სტუმრებისთვის. როგორ მოვიქცე ახლა?

  ასაკოვანი სტუმრებისთვის სტუმრობის აკრძალვის ნაცვლად აღწერეთ თქვენი საცხოვრებლის თავისებურებები (მაგ., სახლი აშენებულია ხეზე, შენობას არ აქვს ლიფტი ან პანდუსი, საწოლი ორსართულიანია და ა.შ.), რომ მომავალმა სტუმრებმა თავად გადაწყვიტონ, შეესაბამება თუ არა საცხოვრებელი მათ საჭიროებებს.

  შემიძლია თუ არა, უარი ვუთხრა შშმ სტუმრებს, თუ ვფიქრობ, რომ ჩემი სახლი მათთვის შეუფერებელია?

  ხშირ შემთხვევაში Airbnb მასპინძლებს არ მოეთხოვებათ, რომ მათი სახლი შეესაბამებოდეს აშშ-ის შშმ მოქალაქეების დამცველი აქტის სტანდარტებს. ამის მიუხედავად, არ გაქვთ უფლება, უარი უთხრათ სტუმარს მათი ფაქტობრივი ან სავარაუდო შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. მაქსიმალურად შეეცადეთ, მიუთითოთ ზუსტი ინფორმაცია თქვენს სახლში შშმ სტუმრებისთვის ადაპტირებული პირობების (ან მათი არქონის) შესახებ, რაც საშუალებას მისცემს შშმ სტუმრებს, თავად გადაწყვიტონ, შეესაბამება თუ არა საცხოვრებელი მათ საჭიროებებს.

  ღრმა რელიგიური რწმენა არ მაძლევს უფლებას, ვუმასპინძლო ლგბტქ სტუმრებს. როგორ მოვიქცე?

  მასპინძლებს არ აქვთ უფლება, უარი თქვან სტუმრების მიღებაზე სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე. თქვენი შეხედულებები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს სტუმრების შეხედულებებისგან, თუმცა გახსოვდეთ, რომ Airbnb მასპინძლები არ არიან ვალდებული, იზიარებდნენ ყველა სტუმრის მრწამს. უბრალოდ, პატივს უნდა სცემდეთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ შორის არსებობს ამგვარი განსხვავებები და მიიღოთ ყველა ამ განსხვავებების მიუხედავად.

  ძაღლის ბეწვის მიმართ ალერგიული ვარ. როგორ მოვიქცე მოთხოვნების მიღებისას სტუმრებისგან, რომლებსაც ჰყავთ დამხმარე ცხოველები?

  მნიშვნელოვანია, გაგებით მოეკიდოთ სტუმრებს, რომელთაც ჰყავთ დამხმარე ცხოველები და მაქსიმალურად ეცადოთ, უმასპინძლოთ მათ. ამის მიუხედავად, თუ დამხმარე ცხოველი საფრთხეს შეუქმნის თქვენს, თანამცხოვრების ან ოჯახის წევრის ჯანმრთელობას, თქვენ არ ხართ ვალდებული, უმასპინძლოთ ასეთ სტუმრებს. ამ საკითხზე სტუმრებთან მიმოწერისას იყავით თავაზიანი და ყველაფერი მკაფიოდ განმარტეთ. მომავალი სტუმრები უკეთ ინფორმირებული რომ იყვნენ, გირჩევთ, მიუთითოთ ეს ინფორმაცია თქვენი განცხადების აღწერილობაშივე.

  შეიტყვეთ მეტი დამხმარე ცხოველების შესახებ Airbnb-ზე

  მაქვს თუ არა უფლება, დავამატო დასუფთავების დამატებითი გადასახადი დამხმარე ცხოველის გამო?

  არა, ჩვენი წესები არ ითვალისწინებს დამატებითი გადასახადის დაკისრებას სტუმრებისთვის, რომელთაც ჰყავთ დამხმარე ცხოველები.

  ჩემს ტერიტორიაზე მოქმედებს კანონი, რომელიც არეგულირებს 25 წლამდე ასაკის პირებზე დასასვენებელი სახლების მიქირავებას. მაქვს თუ არა უფლება, მივუთითო ეს შეზღუდვა ჩემს განცხადებაში?

  დიახ, თუმცა მკაფიოდ განმარტეთ, რომ ეს არის ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნა, რომელსაც ემორჩილებით.

  აშშ-ისა და ევროკავშირის გარეთ ვცხოვრობ. უნდა დავარღვიო თუ არა ადგილობრივი კანონები, თუ ისინი ეწინააღმდეგება ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას?

  არა. მასპინძლებისგან არ მოვითხოვთ ადგილობრივი კანონმდებლობის დარღვევას და არც ისეთი სტუმრების მიღებას, რომლებმაც შეიძლება დააყენონ ისინი ან მათი ახლობლები დაპატიმრების, ფიზიკური ზიანის ან საკუთრების დაზიანების რეალური თუ ობიექტური რისკის ქვეშ. ასეთ ადგილებზე მცხოვრებმა მასპინძლებმა ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვების შესახებ სტუმრებს უნდა აუწყონ მკაფიო, ფაქტობრივი და არადამამცირებელი ტერმინების გამოყენებით. შეურაცხყოფის მიყენება და დამცირება ყოვლად დაუშვებელია ჩვენს პლატფორმაზე და ჩვენს გაერთიანებაში.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?