კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 სექტემბრის შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 აგვისტოს შემოგთავაზებთ.

  ზოგადი შეკითხვები Airbnb-ს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესახებ

  როდის ამოქმედდება ეს ახალი პოლიტიკა?

  ახალი პოლიტიკა ძალაში შედის დაუყოვნებლივ. 1 ნოემბრიდან Airbnb-ს ყველა მომხმარებელს მთელ მსოფლიოში ვთხოვთ, შეასრულონ Airbnb გაერთიანების მიმართ თავიანთი ვალდებულება.

  რა მოეთხოვებათ მასპინძლებს სხვა ქვეყნებში? როგორც ჩანს, ის, ძირითადად, აშშ-ს ეხება.

  იმის მიუხედავად, რომ დეტალური რეკომენდაციები ორიენტირებულია აშშ-ში მცხოვრებ მომხმარებლებზე, პოლიტიკა და მიუკერძოებელი დამოკიდებულებისა თუ პატივისცემის ძირითადი პრინციპები ეხება ყველა მასპინძელს მთელ მსოფლიოში.

  როდის შემუშავდება საერთაშორისო პოლიტიკა? მივიღებ თუ არა შეტყობინებას?

  პოლიტიკა ეხება Airbnb-ს ყველა მომხმარებელს მთელ მსოფლიოში. აშშ-ის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები მასპინძლებისა და სტუმრებისთვის დეტალური რეკომენდაციები შემუშავდება უახლოეს კვირებსა და თვეებში.

  როგორ მოვიქცე, თუ პოლიტიკას არ ვეთანხმები? ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ვაკონტროლო, ვინ რჩება ჩემს სახლში.

  ჩვენთვის და ჩვენი გაერთიანებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მიუკერძოებელი დამოკიდებულებისა და პატივისცემის პრინციპები. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ყველა მომხმარებელმა დაიცვას ისინი. ჩვენი პოლიტიკის მოთხოვნების დაცვაზე უარის თქმის შემთხვევაში ვერ უმასპინძლებთ და ვერც იმოგზაურებთ Airbnb-ს მეშვეობით. საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გაეცნოთ დახმარების ცენტრის ამ სტატიას და შეიტყოთ, როგორ გააუქმოთ თქვენი ანგარიში.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?