კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  როგორ წარვადგინო საპატიო მიზეზების მოთხოვნა?

  შენიშვნა: თუ ჯავშნის გაუქმება კორონავირუსის (COVID-19) გამო გიწევთ, გადახედეთ სტატიას გაუქმების ვარიანტების შესახებ.

  ჯავშნის გაუქმების წესები

  თუ გაუქმება თქვენგან დამოუკიდებელი გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო გიწევთ:

  1. გაეცანით საპატიო მიზეზების დებულებას და დაადგინეთ, ვრცელდება თუ არა მისი პირობები თქვენზე
  2. მოამზადეთ საჭირო დოკუმენტაცია
  3. გააუქმეთ საცხოვრებლის ჯავშანი ან Airbnb შთაბეჭდილება

  მუშაობის პრინციპი

  თუ თქვენი ჯავშანი აკმაყოფილებს აღიარებული საპატიო მიზეზების დებულების კრიტერიუმებს, მიიღებთ შეტყობინებას ჯარიმის გარეშე ჯავშნის გაუქმების შესახებ. თუ სტუმარი ხართ, სრულად დაგიბრუნდებათ თანხა.

  თუ თქვენი ჯავშანი ავტომატურად არ აკმაყოფილებს საპატიო მიზეზების დებულების კრიტერიუმებს, გააგრძელეთ ჯავშნის გაუქმება და შემდეგ დაგვიკავშირდით მოთხოვნის წარსადგენად. მომდევნო ნაბიჯებს ჩვენი დახმარებით გაივლით — გადმოგზავნით საჭირო დოკუმენტაციას და დაელოდებით თქვენი მომართვის განხილვას. მოთხოვნით უნდა მოგვმართოთ გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?