კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. თუ ჯავშანი მოქმედებას 15 აგვისტოს შემდეგ იწყებს, სიახლეებს აქ 2020 წლის 15 ივლისს შემოგთავაზებთ.

  ევროკავშირში სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ვალდებულებები მასპინძლებისთვის, რომლებიც Airbnb-ს პლატფორმაზე მომხმარებლებს საცხოვრებლის დაქირავებასა და სხვა მომსახურებებს სთავაზობენ

  Note: This page is for informational purposes only. The information provided below isn't intended to be legal advice. If you're unclear about how any of these laws apply to you, seek advice from a lawyer or other legal advisor.

  When do I act as a business host on Airbnb?

  According to the law you’re acting as a business host if your hosting activities on Airbnb relate to your trade, business, craft or profession. If you rent accommodations or offer other services as a company or sole proprietor in the offline world, then your hosting activities on Airbnb will most likely also constitute a commercial activity. If you share your home or offer other services on Airbnb next to your normal business or profession, the qualification of your activity on Airbnb depends on a number of factors. You typically act as a business if you regularly rent your primary or secondary home or offer other services over a longer period of time in order to make a profit. This list is not exhaustive and other activities may mean that you are operating as a business.

  If any of the above applies, then you have a legal obligation to declare yourself as a business host on Airbnb.

  What information do I have to provide as a business host?

  If you’re a host who is a considered a business in the EU, you must clearly show the following information on all your listings:

  • The name of your company (if applicable) or the name under which you act as a trader
  • Your full name as a sole proprietor or the full name(s) of the legal representative(s) of your company
  • Your business address (a PO Box is not sufficient)
  • Your contact details, including an email address and telephone number
  • Your trade registration number and register (if applicable)
  • Your Value Added Tax identification number (if applicable)
  • If applicable, details of any responsible chamber of commerce
  • If applicable, details of any authorization scheme that you are subject to, including the name of the relevant authority

  Make sure that you describe your accommodation or services accurately and completely. Don’t omit any information that is relevant for a guest. As a business, you’re also required to inform a guest about the total price of your accommodation or services, including any applicable taxes.

  Do consumers that book accommodations on Airbnb from a business host have a 14-day right of withdrawal?

  No, according to Art. 16 (l) of the EU Consumer Rights Directive contracts relating to the provision of accommodation are exempted from the right of withdrawal if the contract provides for a specific date or period of performance. However, you should inform your guests about the fact that they do not have a right of withdrawal.

  Please note: This does not affect a guest’s rights according to the cancellation policy that you have specified for your listing.

  How can I provide my business details on Airbnb?

  If you are acting as a business host you can add and edit your business details (as described above) in the Settings section of your Account. Once you provide your business details they will automatically be displayed on the detailed listing page of all your listings.

  Additional information for business hosts:

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?