კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ მოვიქცე, თუ მიწევს გაუქმება საგანგებო ან შეუქცევადი გარემოების გამო?

  გაითვალისწინეთ: სტატიაში არ არის განხილული კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიასთან დაკავშირებული გარემოებები. მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით სტატიას COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების და, კერძოდ, იმ შეზღუდვების შესახებ, რომლებიც 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე ვრცელდება.

  მუშაობის პრინციპი

  თქვენგან დამოუკიდებელი, შეუქცევადი გარემოების გამო გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა, თანხა უკან დაგიბრუნოთ ან არ დაგაჯარიმოთ. ქვემოთ ჩამოთვლილია გარემოებები, რომლებსაც ითვალისწინებს საპატიო მიზეზების დებულება. გაუქმებამდე გადაამოწმეთ, გეხებათ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი გარემოებებიდან რომელიმე და შეგიძლიათ თუ არა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

  გაითვალისწინეთ, რომ ჯარიმის გარეშე გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ დაბინავებამდე/ადგილზე გამოცხადებამდე წარმოშობილი საპატიო მიზეზით. ამასთანავე, საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb Luxe და Luxury Retreats ტიპის ჯავშნებზე. მათ შემთხვევაში მოქმედებს Airbnb Luxe სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესები.

  გარემოებები, რომლებიც საჭიროებს დოკუმენტაციას

  მასპინძლის, სტუმრის, თანამასპინძლის, დამატებითი სტუმრის ან მომვლელის გარდაცვალება. თქვენ მოგეთხოვებათ ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის წარმოდგენა:

  • გარდაცვალების მოწმობა
  • ნეკროლოგი
  • ახალი ამბების სტატია, სადაც მოხსენიებულია გარდაცვლილი პირი
  • პოლიციის ანგარიში

  მასპინძლის ან სტუმრის მოულოდნელი სერიოზული დაავადება ან ტრავმა. თქვენ მოგეთხოვებათ წარმოადგინოთ ექიმის ცნობა, რომ აღნიშნულ პირს არ შეუძლია მასპინძლობა ან მოგზაურობა, მოულოდნელი სერიოზული დაავადების ან ტრავმის გამო. ცნობა დათარიღებული უნდა იყოს ჯავშნის გაფორმების შემდგომი თარიღით და უნდა გამოგზავნოთ გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში. დაჯავშნის დროისთვის ცნობილ დაავადებაზე საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება.

  მთავრობის მიერ დაკისრებული ვალდებულებები, მაგალითად, ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობა, მოგზაურობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, სასამართლოში გამოცხადება და სამხედრო სამსახურში გაწვევა. თქვენ მოგეთხოვებათ ოფიციალური ცნობის ასლის წარმოდგენა, რომელშიც მითითებული იქნება პასუხისმგებელი პირის სახელი და დათარიღებული იქნება ჯავშნის გაფორმების შემდგომი პერიოდით.

  შეთავაზებული საცხოვრებლის გაუთვალისწინებელი დაზიანება, ტექნიკური პრობლემები და საყოფაცხოვრებო პირობების არქონა, რის გამოც Airbnb საცხოვრებელი სტუმრებისთვის აღარ არის უსაფრთხო, ან ის ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობებით, მაგალითად წყლით, ვეღარ უზრუნველყოფს სტუმრებს. არ ვრცელდება დაგეგმილ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე. თქვენ მოგეთხოვებათ ყველა ჩამოთვლილი დოკუმენტის წარმოდგენა:

  • დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ პრობლემა მოგვარდება
  • პრობლემის მოგვარების სავარაუდო ვადა
  • გაწეული სარემონტო სამუშაოების ინვოისი
  • დაზიანების ამსახველი ფოტოები

  ტრანსპორტის მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხება, რის გამოც შეუძლებელია დანიშნულების პუნქტამდე მოგზაურობა, მაგალითად, გზების გადაკეტვა და ავიარეისების გაუქმება, როცა მგზავრობის სხვა საშუალება არ არსებობს. აღნიშნული ვრცელდება სტიქიური უბედურების, მაგალითად, მიწისძვრების ან ძლიერი ქარიშხლების გამო გზების გადაკეტვასა თუ ავიარეისების გაუქმებაზე. ამისთვის დაგვჭირდება ცნობა გზის გადაკეტვის ან ავიარეისის გაუქმების შესახებ, ასევე, იმის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომ დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობა შეუძლებელია.

  მატარებლების, ავტობუსების ან ბორნების რეისების გაუქმება, როცა იმავე დღეს სხვა რეისები არ სრულდება. თქვენ მოგეთხოვებათ დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა, სადაც ცხადად იქნება ნაჩვენები, რომ იმ დღეს კონკრეტული ტრანსპორტი არ მუშაობდა, მაგალითად, კომპანიის ვებსაიტის სკრინშოტი, ან ოფიციალური განცხადების ბმული.

  გარემოებები, რომლებიც საგანგებო განხილვას მოითხოვს

  მსგავს ვითარებაში საჭირო არ არის დოკუმენტაციის წარდგენა. ჩვენი პროფესიონალების გუნდი განიხილავს თქვენს შემთხვევას და დაადგენს, ხართ თუ არა დაზარალებული.

  გაუქმებული Open Homes ჯავშნები. შეიტყვეთ ვრცლად Open Homes-ის შესახებ.

  სტიქიური უბედურებები, ტერაქტები და სამოქალაქო/პოლიტიკური არეულობები, რომლებიც ხელს უშლის მოგზაურობას ან მასპინძლობას.

  ეპიდემია ან დაავადება, რომელიც მოულოდნელად თავს დაატყდა მთელ რეგიონს ან მოსახლეობას. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მაგალითად, მალარიას ტაილანდში ან დენგეს ცხელებას ჰავაის კუნძულებზე. ეპიდაფეთქებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილება ჩვენს პოლიტიკაში, ასევე ამ პოლიტიკის მოქმედების მასშტაბი ეფუძნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განცხადებებს.

   მთავრობის, სამართალდამცავი ორგანოების ან სამხედროების მიერ დაწესებული მოგზაურობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, რომელიც ზღუდავს გადაადგილებას შთაბეჭდილების ჩატარების თუ საცხოვრებლის ტერიტორიაზე.

   რეკომენდაციები საფრთხესთან დაკავშირებით საცხოვრებლის/შთაბეჭდილების ჩატარების, ან სტუმრის გადაადგილების ტერიტორიაზე.

   ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის შეწყვეტა საცხოვრებლის ან შთაბეჭდილების ჩატარების ტერიტორიაზე.

   სავიზო და საპასპორტო მოთხოვნებთან დაკავშირებული ცვლილებები, რის გამოც დანიშნულების პუნქტამდე მოგზაურობა შეუძლებელია. არ ვრცელდება დაკარგულ ან ვადაგასულ სამგზავრო დოკუმენტებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე.

   სამოქმედო რჩევები

   თუ თქვენი გარემოება აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, პირველ რიგში, საჭიროა საცხოვრებლის ან Airbnb შთაბეჭდილების ჯავშნის გაუქმება. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეგატყობინებთ, რომ გაუქმებისთვის არ დაჯარიმდებით, ხოლო თუ სტუმარი ხართ — რომ თანხის სრულად დაბრუნება გეკუთვნით.

   თუ აღნიშნულის შესახებ ავტომატურად არ შეიტყობთ, გააუქმეთ ჯავშანი, შემდეგ კი წამოაყენეთ მოთხოვნა. მომდევნო ნაბიჯებს ჩვენი დახმარებით გაივლით — გადმოგზავნით საჭირო დოკუმენტაციას და დაელოდებით თქვენი მომართვის განხილვას. მოთხოვნით უნდა მოგვმართოთ გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში.

   დაკავშირებული სტატიები
   მიიღეთ სათანადო დახმარება?

   შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

   მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
   რეგისტრაცია