კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  Airbnb-ს საფუძვლები

  საკრამენტო, კალიფორნია

  When deciding whether to become an Airbnb host, it is important for you to understand the laws in your city or county. As a platform and marketplace we do not provide legal advice, but we want to give you some useful links that may better help you understand relevant laws and regulations in Sacramento. This list is not exhaustive, but it should give you a good start in understanding your local laws. If you have questions, contact the Sacramento Community Development Department or Department of Finance, or consult a local lawyer or tax professional.

  • Where do you live? The information on this page is specific to the city of Sacramento. Different rules may apply to other cities and towns near Sacramento, in unincorporated Sacramento County, and beyond. If you live in another city or town but outside the City of Sacramento’s borders, please contact your local city administrator or planning department for more information.
  • Short-Term Rental Ordinance. Sacramento’s short-term rental ordinance went into effect on February 18, 2016. The ordinance allows hosts to offer any residential dwelling unit or a portion of such unit for stays of 30 days or less with a short-term rental permit. The application for a short-term rental permit is available here. The initial application fee is $125. Permits must be renewed annually. The renewal fee is $90. For more information, visit the city’s short-term rental permit information page and FAQ.
  • Business License. Hosts are required to obtain a business license and pay Sacramento’s annual business operations tax which is currently $54. The online business tax application is available here.
  • Transient Occupancy Taxes. Sacramento imposes a 12% Transient Occupancy Tax on amounts paid by guests for occupancies lasting fewer than thirty consecutive days. Transient Occupancy Tax statements and payments must be submitted to the city on a monthly basis using this form.
  • Secondary Residence Rental Cap. There is no limitation to the number of days you can host if the listing is your primary residence (i.e. the permittee resides in the unit for at least 184 nights during the calendar year). Hosts that do not meet the primary residence definition cannot rent for more than 90 days in any calendar year without obtaining a special permit.
  • Additional Provisions. The ordinance also prohibits hosts from renting to more than 6 guests at a time and requires hosts to maintain a rental registry for a three-year period. Please review the ordinance for additional rules and regulations.
  • Other Rules. It is also important to understand and follow other contracts or rules that could apply to your home, such as leases, timeshare ownership rules, condo board or co-op rules, HOA rules, or rules established by tenant organizations. Please read your lease agreement and check with your landlord if applicable.

  We are committed to working with local officials to clarify what these rules mean in the context of the sharing economy, and helping them understand how Airbnb benefits our community. Where needed, we will continue to advocate for changes that will allow regular people to rent out their homes.

  Last Updated: January 4, 2018

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.