გაიღეთ თანხა Airbnb.org-ისთვის

შედით Airbnb ანგარიშში, რომ გაიღოთ შემოწირულობა
მნიშვნელობა არ აქვს, მასპინძელი ხართ თუ სტუმარი, თანხის გაღება ყველასთვის მარტივია.
არ გაქვთ Airbnb ანგარიში?