კონტენტზე გადასვლა

მოგესალმებით! მასპინძლობა იწყება აქ.

Airbnb შთაბეჭდილებები საინტერესო აქტივობებია, რომლებსაც ენთუზიაზმით აღსავსე ადგილობრივი მასპინძლები მცირე ჯგუფებს სთავაზობენ.

თითოეულ იდეას Airbnb-ს მცირე ჯგუფი განიხილავს. თუ ის ხარისხის სტანდარტების შესაბამისი აღმოჩნდება, თარიღებს დაამატებთ და მასპინძლობას დაიწყებთ.

თქვენს იდეას სიამოვნებით გავეცნობით.