კონტენტზე გადასვლა

მოგესალმებით! მასპინძლობა იწყება აქ.

Airbnb შთაბეჭდილებები საინტერესო აქტივობებია, რომლებსაც ენთუზიაზმით აღსავსე ადგილობრივი მასპინძლები უძღვებიან მცირე ჯგუფებში.

თითოეულ იდეას Airbnb-ს გუნდის რამდენიმე წევრი განიხილავს. თუ ის ხარისხის სტანდარტების შესაბამისი აღმოჩნდება, ხელმისაწვდომი თარიღების დასამატებლად და მასპინძლობის დასაწყებად მოგიწვევთ.

სიამოვნებით შევიტყობთ, რას გვიმზადებთ.