საცხოვრებლები COVID-19-თან წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის

რას გულისხმობს საცხოვრებელი წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის?

Airbnb.org‑ის მეშვეობით მასპინძლებს შეუძლიათ საცხოვრებლის შეთავაზება COVID‑19‑თან მებრძოლებისთვის, რომლებსაც სამუშაო ადგილებთან ახლოს და ოჯახის წევრებისგან უსაფრთხო მანძილზე ყოფნა სჭირდებათ.

რას გულისხმობს საცხოვრებელი წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის?

Airbnb.org‑ის მეშვეობით მასპინძლებს შეუძლიათ საცხოვრებლის შეთავაზება COVID‑19‑თან მებრძოლებისთვის, რომლებსაც სამუშაო ადგილებთან ახლოს და ოჯახის წევრებისგან უსაფრთხო მანძილზე ყოფნა სჭირდებათ.

ვისთვის არის განკუთვნილი?

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლებით სარგებლობა შეუძლიათ Airbnb.org‑ის პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციების ბენეფიციარებს, რომლებსაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდებათ.

ვისთვის არის განკუთვნილი?

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლებით სარგებლობა შეუძლიათ Airbnb.org‑ის პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციების ბენეფიციარებს, რომლებსაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდებათ.

დახმარების ხერხები

დაინტერესებული ხართ COVID‑19‑თან მებრძოლებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზებით? თქვენ უნდა იყოთ მოქმედი Airbnb მასპინძელი, რომელსაც საცხოვრებლის მთლიანად შეთავაზება შეუძლია.

დახმარების ხერხები

დაინტერესებული ხართ COVID‑19‑თან მებრძოლებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზებით? თქვენ უნდა იყოთ მოქმედი Airbnb მასპინძელი, რომელსაც საცხოვრებლის მთლიანად შეთავაზება შეუძლია.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

შეიტყვეთ ვრცლად ამ პროგრამისა და COVID‑19‑თან მებრძოლებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზების ხერხების შესახებ.

საცხოვრებელი წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის და Airbnb.org

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლების პროგრამა Airbnb.org‑თან ერთიანდება! Airbnb.org არის 501(c)(3) კატეგორიის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანებისთვის რთულ პერიოდში საცხოვრებლისა თუ სხვა რესურსების გაზიარებას ისახავს მიზნად.