საცხოვრებლები COVID-19-თან წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის

მასპინძლები საცხოვრებელს სთავაზობენ ექიმებს, ექთნებსა და წინა ხაზზე მებრძოლ სხვა სპეციალისტებს, რომლებსაც საქმიანობის ადგილთან სიახლოვე და ოჯახისგან უსაფრთხო მანძილზე ყოფნა სჭირდებათ.

მასპინძლები საცხოვრებელს სთავაზობენ ექიმებს, ექთნებსა და წინა ხაზზე მებრძოლ სხვა სპეციალისტებს, რომლებსაც საქმიანობის ადგილთან სიახლოვე და ოჯახისგან უსაფრთხო მანძილზე ყოფნა სჭირდებათ.

როგორ შეუძლიათ მასპინძლებს დახმარება

თუ საცხოვრებელი მთლიანად თავისუფალი გაქვთ, შეგიძლიათ შესთავაზოთ ის მედიკოსებსა და სხვა სპეციალისტებს თქვენ მახლობლად. მოსამზადებლად დასუფთავების სპეციალურ საკონტროლო სიას მოგაწვდით. ამასთანავე, დაბინავებამდე ყველა სპეციალისტი პროგრამის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შემოწმებას გადის.

როგორ შეუძლიათ მასპინძლებს დახმარება

თუ საცხოვრებელი მთლიანად თავისუფალი გაქვთ, შეგიძლიათ შესთავაზოთ ის მედიკოსებსა და სხვა სპეციალისტებს თქვენ მახლობლად. მოსამზადებლად დასუფთავების სპეციალურ საკონტროლო სიას მოგაწვდით. ამასთანავე, დაბინავებამდე ყველა სპეციალისტი პროგრამის კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შემოწმებას გადის.

COVID-19-ის წინააღმდეგ იბრძვით?

მასპინძლები წინა ხაზზე მებრძოლ სპეციალისტებს უფასოდ და ფასდაკლებით სთავაზობენ საცხოვრებლებს, რომელთა დაჯავშნის შემთხვევაშიც სტუმრებს მომსახურების გადასახადს არ დავაკისრებთ.

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლის დასაჯავშნად რამდენიმე შეკითხვას უნდა უპასუხოთ, რომ შევამოწმოთ, აკმაყოფილებთ თუ არა კრიტერიუმებს. მომდევნო ეტაპზე თქვენ მახლობლად თავისუფალ საცხოვრებლებს შემოგთავაზებთ.

COVID-19-ის წინააღმდეგ იბრძვით?

მასპინძლები წინა ხაზზე მებრძოლ სპეციალისტებს უფასოდ და ფასდაკლებით სთავაზობენ საცხოვრებლებს, რომელთა დაჯავშნის შემთხვევაშიც სტუმრებს მომსახურების გადასახადს არ დავაკისრებთ.

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლის დასაჯავშნად რამდენიმე შეკითხვას უნდა უპასუხოთ, რომ შევამოწმოთ, აკმაყოფილებთ თუ არა კრიტერიუმებს. მომდევნო ეტაპზე თქვენ მახლობლად თავისუფალ საცხოვრებლებს შემოგთავაზებთ.

თქვენი ჯანმრთელობა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია

ამ რთულ პერიოდში საცხოვრებლების შეთავაზება თუ დაჯავშნა ყველასთვის მოსახერხებელი უნდა იყოს. ამ მიზნით, ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტების დახმარებით, შევიმუშავეთ დასუფთავების სპეციალური საკონტროლო სია, რომელიც გაუიოლებს მასპინძლებს საცხოვრებლის მომზადებას ყოველი სტუმრისთვის.

თქვენი ჯანმრთელობა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია

ამ რთულ პერიოდში საცხოვრებლების შეთავაზება თუ დაჯავშნა ყველასთვის მოსახერხებელი უნდა იყოს. ამ მიზნით, ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტების დახმარებით, შევიმუშავეთ დასუფთავების სპეციალური საკონტროლო სია, რომელიც გაუიოლებს მასპინძლებს საცხოვრებლის მომზადებას ყოველი სტუმრისთვის.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

შეიტყვეთ ვრცლად ჩვენი პროგრამისა და COVID-19-თან მებრძოლებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზების ხერხების შესახებ.

გაიღეთ თანხა სპეციალისტების დასაბინავებლად

გაღებულ თანხას ჩვენი პარტნიორები COVID-19-ის წინააღმდეგ მებრძოლების დაბინავებას მოახმარენ.