კონტენტზე გადასვლა

იპოვეთ საცხოვრებელი COVID-19-თან მებრძოლებისთვის

წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლები განკუთვნილია მათთვის, ვინც ჩართულია COVID-19-ის გავრცელებასთან ბრძოლაში.
რას ნიშნავს წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებელი?
COVID-19-თან მებრძოლების მხარდასაჭერად მასპინძლები მათ ფასდაკლებით ან უფასოდ სთავაზობენ საცხოვრებლებს, რომლებზე წვდომასაც კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღებთ.
ამ ტიპის საცხოვრებლებით სარგებლობენ:
  • პირველადი რეაგირების ჯგუფების წევრები
  • მედიკოსები
  • სამკურნალო-სანიტარული საქმის მუშაკები
გადავამოწმებთ, აკმაყოფილებს თუ არა თქვენი დაწესებულება პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმებს.
წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის მომზადებული საცხოვრებლის დაჯავშნა შეგიძლიათ, თუ:
  • სამუშაო ადგილთან უფრო ახლოს ყოფნა გჭირდებათ
  • ამჟამად არ ხართ ინფიცირებული COVID-19-ით, ოჯახის წევრებისა თუ თანამაცხოვრებლების ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ და მათგან თვითიზოლაცია გსურთ
შეიტყვეთ, აკმაყოფილებთ თუ არა კრიტერიუმებს
უნდა უპასუხოთ რამდენიმე შეკითხვას და დაადასტუროთ თქვენი სამსახურებრივი დავალება. თქვენს დამსაქმებელთან დაკავშირებისა და ინფორმაციის დადასტურების შემდეგ საცხოვრებლის დასაჯავშნად მოგიწვევთ.