კონტენტზე გადასვლა

გაუზიარეთ მოგზაურობით თქვენი გატაცება სხვებს და მიიღეთ ანაზღაურება

გაწევრიანდით Airbnb პარტნიორების პროგრამაში და მიიღეთ შემოსავალი Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების პოპულარიზაციისთვის. მოქმედებს გარკვეული პირობები.

მოქმედების პრინციპი

შექმენით კონტენტი

შექმენით ბმულები, მოარგეთ ვიჯეტები თქვენს ვებსაიტს ან აირჩიეთ შაბლონები და ააწყვეთ საკუთარი სამოგზაურო გვერდები Airbnb-ზე. HTML-ის ცოდნა სავალდებულო არ არის.

გაუზიარეთ კონტენტი თქვენს აუდიტორიას

ურჩიეთ სხვებს საცხოვრებელი და დროის გატარების ვარიანტები — გაუზიარეთ პარტნიორული კონტენტი თქვენი ვებსაიტის ან სოციალური ქსელის ანგარიშის მეშვეობით.

მიიღეთ შემოსავალი

თქვენ მიიღებთ Airbnb-ს მიერ სტუმრებისთვის დაკისრებული გადასახადის 30%-ს ყოველი საცხოვრებლისთვის და Airbnb-ს მიერ მასპინძლებისთვის დაკისრებული გადასახადის 25%-ს ყოველი შთაბეჭდილებისთვის, რომელიც Airbnb-დან დაიჯავშნება თქვენ მიერ გაზიარებული კონტენტის მეშვეობით (იმ პირობით, რომ ჯავშანი არ გაუქმდება). ვრცლად.

კონტენტის გაზიარების წესი

გააზიარეთ ბმულები

შექმენით იმ განცხადებების ინდივიდუალური ბმულები, რომელთა გაზიარებაც გსურთ.

ჩასვით ვიჯეტები

დაამატეთ კონკრეტული განცხადებების ან სტანდარტული საძიებო ველების შემცველი ინდივიდუალური ვიჯეტები თქვენს ვებსაიტს.

ააწყვეთ სამოგზაურო გვერდები

აირჩიეთ საგულდაგულოდ მომზადებული შაბლონები და ააწყვეთ საკუთარი გვერდები.

დაიხმარეთ შაბლონები — იყავით გამორჩეული

შექმენით თქვენი აუდიტორიისთვის საინტერესო სამოგზაურო კონტენტი, შემდეგ კი გამოიყენეთ ჩაშენებული ხელსაწყოები მისი რედაქტირებისთვის, გამოქვეყნებისა და მართვისთვის.

ახლომახლო ვარიანტები

ისარგებლეთ რუკით და მონიშნეთ საცხოვრებლები/შთაბეჭდილებები საინტერესო ადგილის მახლობლად.

თქვენი რჩეულები

გააზიარეთ ადრე ნაპოვნი ან დაჯავშნილი ვარიანტები.

Airbnb-ს საძიებო ველი

გაუმარტივეთ აუდიტორიას დამოუკიდებელი ძიების პროცესი.

რა გვჭირდება

თუ ხართ ინფლუენსერი, Airbnb მასპინძელი, ბრენდის თანამშრომელი ან, უბრალოდ, მოგწონთ სხვებისთვის დაუვიწყარი სამოგზაურო შთაბეჭდილებების გაზიარება, მაშინ იდეალური კანდიდატი ხართ.

ინფლუენსერები

თქვენ გაქვთ პოპულარული მიმართულებების ბოლომდე შეუსწავლელ ადგილებად წარმოჩენის უნარი. თქვენი აუდიტორია სულმოუთქმელად ელის თქვენს პოსტებს, მოწონებებსა და მოხსენიებებს.

მთხრობელები

თქვენ ხართ თხრობის ნიჭით დაჯილდოებული მოგზაური მკვლევარი, რომელსაც უყვარს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიღებული უნიკალური შთაბეჭდილებების სხვებისთვის გაზიარება.

სამოგზაურო ბრენდები

თქვენი კომპეტენტურობა დაუვიწყარი მოგზაურობის გარანტია ადამიანებისთვის მთელი მსოფლიოდან.

Airbnb მასპინძლები

თქვენ ყველაზე უკეთ გესმით, რისი დამსახურებითაა Airbnb განსაკუთრებული და არც სტუმრებისთვის საინტერესო იდეების გაზიარებაა თქვენთვის უცხო.

ხშირად დასმული შეკითხვები

გაეცანით პასუხებს ხშირად დასმულ შეკითხვებზე, პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის კი ეწვიეთ დახმარების ცენტრს.

რა მოხდება, თუ სტუმარი დაჯავშნის იმ საცხოვრებელს ან შთაბეჭდილებას, რომელიც არ გამიზიარებია?

შემოსავალს სტუმრის მიერ გაფორმებული ნებისმიერი ჯავშნისთვის მიიღებთ. მთავარია, სტუმარი Airbnb-ზე თქვენი ბმულის მეშვეობით გადავიდეს და პროგრამის სხვა მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებდეს.

ჩემს კონტენტზე დაწკაპუნების შემდეგ რა დროის განმავლობაში უნდა დაჯავშნოს სტუმარმა?

ბონუსის მისაღებად საცხოვრებლის ჯავშანი უნდა გაფორმდეს 28 დღის, ხოლო შთაბეჭდილების — 14 დღის განმავლობაში. შემოსავალს მიიღებთ სტუმრობის ან მონაწილეობის დასრულების შემდეგ.

რა მოხდება, თუ სტუმარი დაჯავშნამდე რამდენიმე პარტნიორის კონტენტზე დააწკაპუნებს?

ბონუსს მიიღებს ის პარტნიორი, რომლის ბმულსაც სტუმარმა ჯავშნის გაფორმებამდე ყველაზე ბოლოს დააწკაპუნა.

მიიღებენ თუ არა მასპინძლები ბონუსს საკუთარი განცხადებების გაზიარების შემთხვევაში?

მასპინძლებს ბონუსის დაგროვება შეუძლიათ სხვადასხვა Airbnb შთაბეჭდილებისა და საცხოვრებლის (მათ შორის, საკუთარის) შესახებ ინფორმაციის გაზიარების მეშვეობით.

რა ოდენობის შემოსავალს მივიღებ?

პარტნიორის სტატუსით თქვენ მიიღებთ Airbnb-ს მიერ სტუმრებისთვის დაკისრებული გადასახადის 30%-ს ყოველი საცხოვრებლისთვის და Airbnb-ს მიერ მასპინძლებისთვის დაკისრებული გადასახადის 25%-ს ყოველი შთაბეჭდილებისთვის (ონლაინ ან ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით), რომელიც დაიჯავშნება თქვენ მიერ გაზიარებული კონტენტის მეშვეობით (იმ პირობით, რომ ჯავშანი არ გაუქმდება). დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ დახმარების ცენტრსა და პროგრამის პირობებში.

მზად ხართ, დაიწყოთ შემოსავლის მიღება Airbnb პარტნიორის სტატუსით?